» مقالات انگلیسی » Aboriginal women in rural Australia; a small study of infant feeding behaviour

Aboriginal women in rural Australia; a small study of infant feeding behaviourشناسه مقاله
10.1016/j.wombi.2014.12.004
دریافت مقاله

انگلیسی

Title: Aboriginal women in rural Australia; a small study of infant feeding behaviour

Authors: Catherine Helps and Lesley Barclay

Journal: Women and Birth

Year: 2015

Abstract:

AbstractBackground Aboriginal women in rural areas have lower rates of breastfeeding than Australian averages. The reasons for this are poorly understood. Aboriginal people experience higher morbidity and increased rates of chronic disease throughout the life cycle. The protective effects of sustained breastfeeding could benefit rural Aboriginal communities. Objective To explore the factors impacting upon infant feeding choices in a rural Aboriginal Community. Methods Semi-structured interviews were conducted with eight Aboriginal rural dwelling first time mothers. These women received a continuity of midwife and Aboriginal Health Worker model of care. Interviews were also undertaken with five Aboriginal Health Workers and two Aboriginal community breastfeeding champions. The analysis was integrated with a conventional literature review and was further developed and illustrated with historical literature. Indigenist methodology guided the study design, analysis and the dissemination of results. Results Three key themes were identified. These were “I’m doing the best thing for…” which encompasses the motivations underpinning infant feeding decisions; “this is what I know…” which explores individual and community knowledge regarding infant feeding; and “a safe place to feed” identifying the barriers that negative societal messages pose for women as they make infant feeding decisions. It appears loss of family and community breastfeeding knowledge resulting from colonisation still influences the Aboriginal women of today. Discussion Aboriginal women value and trust knowledge which is passed to them from extended family members and women within their Community. Cultural, historical and socioeconomic factors all strongly influence the infant feeding decisions of individuals in this study. Conclusions Efforts to normalise breastfeeding in the culture of rural dwelling Aboriginal women and their supporting community appear to be necessary and may promote breastfeeding more effectively than optimal professional care of individuals can do.

Keywords: Aboriginal, Indigenous, Australian, Infant feeding, Breastfeeding

ترجمه فارسی
این متن به صورت خودکار و توسط موتور مترجم ترجمه شده است. برای سفارش ترجمه دقیق به قسمت 'سفارش ترجمه' مراجعه کنید

عنوان: زنان بومی در مناطق روستایی استرالیا؛ یک مطالعه کوچک رفتار تغذیه نوزاد

نویسندگان: Catherine Helps and Lesley Barclay

ژورنال: Women and Birth

سال: ۲۰۱۵

چکیده:
سابقه زنان بومی در مناطق روستایی دارای نرخ پایین تر از تغذیه با شیر مادر از میانگین استرالیا دلایل این درک ضعیف هستند مردم بومی را تجربه عوارض بالاتر و افزایش نرخ بیماری های مزمن در سراسر چرخه عمر اثرات محافظتی شیردهی پایدار می تواند جوامع بومی روستایی هدف برای بررسی بهره مند عوامل تأثیر بر اساس انتخاب تغذیه نوزاد در یک روستایی روش جامعه بومیان مصاحبه نیمه ساختار یافته با هشت خانه روستایی مادران اولین بار بومی انجام شد این زنان تداوم ماما و مدل بومی سلامت کارگر مصاحبه مراقبت دریافت کرده نیز با پنج بومی بهورزان انجام شد و دو قهرمان جامعه تغذیه با شیر مادر بومی تجزیه و تحلیل با بررسی ادبیات مرسوم یکپارچه شد و بیشتر توسعه داده شد و نشان داده شده با روش تاریخی و ادبیات Indigenist طراحی مطالعه، تجزیه و تحلیل و انتشار نتایج هدایت نمایش نتایج: از سه موضوع کلیدی مشخص شد این بود and two Aboriginal community breastfeeding champions The analysis was integrated with a conventional literature review and was further developed and illustrated with historical literature Indigenist methodology guided the study design, analysis and the dissemination of results Results Three key themes were identified These were “I’m doing بهترین چیز برای… the best thing for…” which encompasses the motivations underpinning infant feeding decisions; که به بررسی دانش فردی و جامعه در مورد تغذیه نوزاد؛ و شناخت موانع که پیام های اجتماعی منفی برای زنان مطرح به عنوان آنها تصمیم گیری تغذیه نوزاد آن از دست دادن دانش خانواده و شیردهی جامعه ناشی از استعمار هنوز هم زنان بومی از امروز بحث بومی ارزش زنان و دانش اعتماد را تحت تاثیر قرار به نظر می رسد است که به آنها از اعضای خانواده گسترده و زنان در جامعه عوامل فرهنگی، تاریخی و اجتماعی و اقتصادی خود را به تصویب تمام شدت تصمیمات تغذیه نوزاد از افراد را تحت تاثیر قرار در این مطالعهنتیجه گیری تلاش هایی برای عادی تغذیه با شیر مادر در فرهنگ خانه روستایی زنان بومی و جامعه حمایت از خود ظاهر می شود لازم به است و ممکن است تغذیه با شیر مادر به طور موثر تر از مراقبت حرفه ای بهینه از افراد می توانید انجام دهید ترویج
کلمات کلیدی:   بومی، بومی، استرالیا، تغذیه نوزاد، تغذیه با شیر مادر

سفارش ترجمه

سفارش ترجمه

توانایی ترجمه

توانایی ترجمه

  • فیلد های زیر را به عنوان نمونه کار ترجمه کنید. دقت کنید که کیفیت ترجمه در انتخاب شما به عنوان مترجم این مقاله موثر است.


دریافت مقاله