» مقالات انگلیسی » Aberrant Executive and Frontoparietal Functional Connectivity in Very Preterm Infants With Diffuse White Matter Abnormalities

Aberrant Executive and Frontoparietal Functional Connectivity in Very Preterm Infants With Diffuse White Matter Abnormalitiesشناسه مقاله
10.1016/j.pediatrneurol.2015.05.001
دریافت مقاله

انگلیسی

Title: Aberrant Executive and Frontoparietal Functional Connectivity in Very Preterm Infants With Diffuse White Matter Abnormalities

Authors: Lili He and Nehal A. Parikh

Journal: Pediatric Neurology

Year: 2015

Abstract:

AbstractBackground Diffuse white matter abnormalities are identified in up to 80% of very preterm infants on magnetic resonance imaging at 40 weeks’ postmenstrual age. Several studies have observed an association between diffuse white matter abnormalities and cognitive deficits. We hypothesized that very preterm infants (gestational age ≤۳۲ weeks) with diffuse white matter abnormalities will exhibit reduced executive control and frontoparietal functional connectivity compared with infants without diffuse white matter abnormalities measured using resting state functional magnetic resonance imaging at term-equivalent age. Methods We quantified diffuse white matter abnormality volume objectively using an automated segmentation approach and defined diffuse white matter abnormality severity as no-mild (volume ≤۵۰th percentile; N = ۱۳) and moderate-severe (N = ۱۴). Resting state networks of interests were identified using probabilistic independent component analysis. Within network functional connectivity was calculated between the different pair of nodes in a given network using partial correlation coefficients. Results We studied 27 very preterm infants born at a mean (standard deviation) gestational age of 26.9 (2.0) weeks and imaged at 39.6 (1.4) weeks’ postmenstrual age. Within-network connectivity was significantly reduced in the moderate-severe diffuse white matter abnormalities group than in the no-mild diffuse white matter abnormalities group for the executive control (P < ۰٫۰۰۱) and frontoparietal (P = ۰٫۰۲) networks. As expected, connectivity in three control resting state networks was similar: visual (P = ۰٫۱۷), motor (P = ۰٫۸۹), and somatosensory (P = ۰٫۶۹) networks. Conclusions Very preterm infants with moderate or severe diffuse white matter abnormalities exhibited reduced functional connectivity in important cognitive and attention networks. This aberrant connectivity may be the early life antecedent to the cognitive deficits reported at 2 years of age or later in such infants.

Keywords: diffuse white matter abnormalities, resting state functional magnetic resonance imaging, functional connectivity, very preterm infant, extremely low birth weight

ترجمه فارسی
این متن به صورت خودکار و توسط موتور مترجم ترجمه شده است. برای سفارش ترجمه دقیق به قسمت 'سفارش ترجمه' مراجعه کنید

عنوان: اجرایی نابجا و اتصال عملکردی Frontoparietal در نوزادان نارس بسیار با منتشر اختالالت ماده سفید

نویسندگان: Lili He and Nehal A. Parikh

ژورنال: Pediatric Neurology

سال: ۲۰۱۵

چکیده:
سابقه منتشر ناهنجاری های ماده سفید در تا ۸۰٪ بسیار زودرس شناسایی نوزادان در تصویربرداری رزونانس مغناطیسی در سن postmenstrual مطالعات مختلف ۴۰ هفته به یک ارتباط بین اختلالات منتشر ماده سفید و نقص های شناختی ما فرض کردیم که بسیار نوزادان نارس (≤ سن حاملگی مشاهده کرده اند ۳۲ هفته) با منتشر ناهنجاری های ماده سفید خواهد کنترل اجرایی کاهش می یابد و اتصال عملکردی frontoparietal در مقایسه با نوزادان بدون منتشر ناهنجاری های ماده سفید اندازه گیری با استفاده از استراحت تصویرسازی تشدید مغناطیسی کارکردی دولت در روش سن مدت معادل ما کمی سفید منتشر حجم ماده ناهنجاری عینی با استفاده از یک خودکار نشان رویکرد تقسیم بندی و تعریف سفید منتشر شدت ماده ناهنجاری عنوان بدون خفیف (صدک ≤۵۰th حجم N = 13) و متوسط ​​شدید (N = 14) در حال استراحت شبکه دولت از منافع استفاده از تجزیه و تحلیل مولفه های مستقل احتمالاتی در شبکه اتصال عملکردی شناسایی شدند محاسبه شد بین این جفت ارز های مختلف گره ها در یک شبکه داده با استفاده از ضریب همبستگی جزئی نتایج ما ۲۷ نوزادان بسیار نارس در یک میانگین (انحراف استاندارد) سن حاملگی ۲۶۹ (۲۰) هفته متولد شده و تصویربرداری در ۳۹۶ (۱۴) سن postmenstrual هفته مورد مطالعه قرار Within- اتصال به شبکه در متوسط ​​شدید و منتشر ماده سفید به طور قابل توجهی کاهش می یابد اختلالات گروه از در ماده سفید منتشر بدون خفیف اختلالات گروه برای کنترل اجرایی (P u0026 lt؛ بدون بصری (= ۰۱۷ P)، موتور (P = 089)، و حسی تنی (۰۶۹ = P) شبکه های نتایج بسیار نوزادان نارس با: ۰۰۰۱) و frontoparietal (P = 002) شبکه به عنوان انتظار می رود، اتصال در شبکه های حالت استراحت سه کنترل مشابه بود منتشر ناهنجاری های ماده سفید متوسط ​​یا شدید به نمایش گذاشته اتصال عملکردی کاهش در شبکه های مهم شناختی و توجهاین اتصال نابجا ممکن است مقدم اوایل زندگی به نقص های شناختی و گزارش شده در ۲ سال و یا بعد از در نوزادان
کلمات کلیدی:   منتشر ناهنجاری های ماده سفید، حالت استراحت تصویربرداری رزونانس مغناطیسی عملکردی، اتصال عملکردی، نوزاد بسیار زودرس، وزن کم هنگام تولد بسیار

سفارش ترجمه

سفارش ترجمه

توانایی ترجمه

توانایی ترجمه

  • فیلد های زیر را به عنوان نمونه کار ترجمه کنید. دقت کنید که کیفیت ترجمه در انتخاب شما به عنوان مترجم این مقاله موثر است.


دریافت مقاله