» مقالات انگلیسی » A Successful Quality Improvement Project to Improve Infant Safe Sleep Practice

A Successful Quality Improvement Project to Improve Infant Safe Sleep Practiceشناسه مقاله
10.1111/1552-6909.12599
دریافت مقاله

انگلیسی

Title: A Successful Quality Improvement Project to Improve Infant Safe Sleep Practice

Authors: Sue Ellen Abney‐Roberts

Journal: Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing

Year: 2015

Abstract:

Paper PresentationObjective To prevent sleep‐related infant deaths by updating the current standard of practice in a hospital to endorse the safe sleep recommendations of the American Academy of Pediatrics (AAP) Task Force on Sudden Infant Death. Georgia’s rate of sleep‐related infant deaths is consistently greater than national averages. Design Crib observations and chart audits were done before and after the educational intervention. Prior to the educational intervention, newborn sleep practices, unit guidelines for safe sleep, and parent education were evaluated and updated to meet the 2011 {AAP} standards. Medical and nursing staff participated in an educational session on safe sleep. Sample Convenience sample of crib observations (116) and chart audits (82) before and after educational sessions. One hundred fifty registered nurses, techs, clerks and obstetric, pediatric, and family medicine physicians participated. Methods Crib observations, chart audits (pre‐ and postimplementation), and educational sessions (pretest, posttest). Implementation Strategies A Safe Sleep protocol was implemented after completion of educational sessions. This protocol included distribution of educational materials to mothers at delivery and 24 hours postpartum. Changes were made in the electronic chart to enable staff to better document a safe sleep environment and education. Results A statistically significant change in the crib observations and chart audit data pre‐ and postimplementation of Safe Sleep guidelines and educational sessions was found. In the postimplementation crib observations, 18% of the cribs had objects in them compared to 92% preimplementation. Comparison data regarding education pre‐ and postimplementation were statistically significant for all topics, including an increase in back to sleep education (19%), avoiding smoke (182%), and avoiding cosleeping (380%). Safe sleep educational topics that had not previously been documented (pacifiers, no objects in crib, no overbundling, firm sleep surface) are being documented more than 95% of the time. The posttest scores increased from 6.9% to 32% among all groups of providers. Conclusion/Implications for Nursing Practice Through implementation of Safe Sleep protocols on a nursing unit and education of medical and nursing staff, safe sleep education can easily be delivered in the hospital prior to discharge and modeling of safe sleep environments can occur. Comprehensive education and role modeling for all parents of newborns has the potential to reduce the number of sleep‐related deaths that occur.

Keywords: safe sleep, SIDS, sudden infant death syndrome, infant death

ترجمه فارسی
این متن به صورت خودکار و توسط موتور مترجم ترجمه شده است. برای سفارش ترجمه دقیق به قسمت 'سفارش ترجمه' مراجعه کنید

عنوان: پروژه بهبود کیفیت موفق به بهبود نوزاد ایمن خواب تمرین

نویسندگان: Sue Ellen Abney‐Roberts

ژورنال: Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing

سال: ۲۰۱۵

چکیده:
کاغذ PresentationObjective برای جلوگیری از مرگ و میر نوزادان مربوط به خواب با به روز رسانی استاندارد فعلی از عمل در یک بیمارستان به تایید توصیه خواب امن از آکادمی آمریکایی (AAP) نیروی کار کودکان در نرخ ناگهانی نوزاد مرگ گرجستان مرگ و میر نوزادان مربوط به خواب است به طور مداوم بیشتر از میانگین ملی طراحی مشاهدات تخت و ممیزی چارت قبل و بعد از مداخله آموزشی قبل از مداخله آموزشی، شیوه های خواب نوزاد، دستورالعمل واحد برای خواب امن انجام شد، و آموزش و پرورش پدر و مادر مورد بررسی و به روز برای دیدار با ۲۰۱۱ {AAP} استانداردهای پزشکی شد و پرستاران در یک جلسه آموزشی در امن خواب نمونه نمونه مناسب از مشاهدات تخت (۱۱۶) و ممیزی نمودار (۸۲) قبل و بعد از جلسه آموزش یک صد و پنجاه پرستار، از techs، کارمندان و زنان و زایمان، کودکان، و پزشکان طب خانواده شرکت شرکت کردند مواد و روش ها تخت مشاهدات، ممیزی نمودار (postimplementation قبل و)، و جلسات آموزشی (پیش آزمون، پس آزمون) روش های پیاده سازی یک پروتکل امن خواب بعد از اتمام جلسات آموزشی این پروتکل شامل توزیع مواد آموزشی به مادران در زمان زایمان و پس از زایمان ۲۴ ساعت تغییرات اجرا شد در جدول الکترونیکی برای فعال کردن کارکنان به سند بهتر یک محیط خواب امن و آموزش و پرورش نتایج تغییر معنی داری در مشاهدات تخت و حسابرسی چارت قبل داده ها و postimplementation از دستورالعمل ایمن خواب و جلسات آموزشی در مشاهدات postimplementation تخت شد ساخته شده بودند، ۱۸ درصد از قندهای گیاهی حال اشیاء در آنها در مقایسه با ۹۲٪ داده preimplementation مقایسه در مورد قبل آموزش و پرورش و postimplementation برای همه موضوعات آماری معنی دار بود، از جمله افزایش در به خواب آموزش (۱۹٪)، اجتناب از دود (۱۸۲٪)، و اجتناب از cosleeping (380٪)خواب مباحث ایمن آموزشی که قبلا بود مستند شده است (پستانک، هیچ اشیاء را در فاحشه خانه، هیچ overbundling، سطح خواب شرکت) در حال مستند بیش از ۹۵٪ از زمان نمرات پس آزمون از ۶۹ درصد به ۳۲ درصد در میان تمام گروه از ارائه دهندگان افزایش نتیجه گیری / پیامدها برای تمرین پرستاری از طریق پیاده سازی پروتکل خواب امن در یک واحد پرستاری و آموزش و پرورش از کارکنان پزشکی و پرستاری، آموزش خواب امن می توانید به راحتی در بیمارستان قبل از تخلیه و مدل سازی محیط های خواب امن را می مدلسازی آموزش و نقش جامع رخ می دهد تحویل داده می شود برای همه پدر و مادر از نوزادان دارای پتانسیل برای کاهش تعداد مرگ و میر مربوط به خواب که رخ می دهد
کلمات کلیدی:   خواب امن، SIDS، سندرم مرگ ناگهانی نوزاد، مرگ نوزادان

سفارش ترجمه

سفارش ترجمه

توانایی ترجمه

توانایی ترجمه

  • فیلد های زیر را به عنوان نمونه کار ترجمه کنید. دقت کنید که کیفیت ترجمه در انتخاب شما به عنوان مترجم این مقاله موثر است.


دریافت مقاله